هدایای نفیس

                                                               

                                                                          خودکار، خود نویس، روان نویس (مدیریتی) 
                                        نفیس
                                                         


                                                                                                                                                                       
                   تسبیح مذهبی (کیریستال طبیعی و نقره ،خاص)

                                       دُر نجف